13 ביולי 2024 6:54

משפט וספורט-תמצית הרצאות/עו"ד דן חי

קובץ תשריט מצגות בקורס משפט וספורט א.    מבוא – משפט וספורט מהו: תחומי המשפט/ חקיקה הרלוונטיים לתחום הספורט: דיני חוזים, דיני עבודה, דיני תאגידים, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני מיסים, קניין רוחני, עשיית עושר ולא במשפט, חוק הבוררות, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, חוק הספורט. חוק הספורט- למה דרוש? הבטחת בריאותם של העוסקים בספורט על-ידי – ‏א-     […]

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ב: יסודות האחריות

ה"אדם" בחוק זהותו של הנפגע אליו מתייחס החוק נובעת מהגדרת "אדם" בסעיף 3 לחוק. החוק מבחין בין אדם בשר ודם לתאגיד ומוציא את התאגיד מתחום המסגרת עליה מגן החוק. "אדם" מוגדר בסעיף 3 לחוק: "אדם", לעניין סעיפים 2, 7, 13, 14, 17ב, 17ג, 17ו, 17ז, 23א, 23ב ו-25 – למעט תאגיד; מבין הסעיפים האלו, רלבנטיים […]

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ג': דרכי הפגיעה (1)

קבוצה ראשונה – הטרדה סעיף משנה  (1) של סעיף 2 לחוק קובע כי פגיעה בפרטיות תהא: "בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;" הסעיף קובע במרכזו את ההטרדה כדרך פגיעה אפשרית בפרטיות וזאת בשלוש דרכים עקריות: בילוש, התחקות וכן כל דרך הטרדה אחרת. הנוסח שהוצע על-ידי הועדה המכינה ונכלל בהצעת החוק: "בילוש […]

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ד': דרכי הפגיעה (2)

הקבוצה השלישית – השמירה על הסודיות ארבעה סעיפים של סעיף 2 לחוק מגינים על סודיותו של אדם: – סעיף (5) – ההגנה על סודיות כתביו של אדם; – סעיף (7) – ההגנה על סודיות שנקבעה בדין; – סעיף (8) – ההגנה על סודיות שנקבעה בהסכם; – סעיף (9) – יחוד הידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם למטרה שלשמה נמסרה. הגנת […]

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ה': דרכי הפגיעה (3)

ההפרה על-ידי פרסום הקבוצה הרביעית של דרכי ההפרה על-פי סעיף 2 לחוק עוסקת בהפרה על-ידי פרסום, וזאת בארבע דרכים: 1.       פרסום תצלום של אדם כשהוא ברשות הרבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו – סעיף (4); 2.       מרכיב הרווח בפרסום – הקביעה כי שימוש בשם אדם, כינויו, תמונתו או קולו לשם ריווח יחשב כפגיעה […]

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ו': תחולת החוק

דרך הפרסום פרסום מהו חוק הגנת הפרטיות אימץ את הגדרת הפרסום מחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965. הדבר נקבע בהגדרת המונחים שמופיעה בסעיף 3 לחוק. תחת המילה "פרסום" נקבע שם: "כמשמעותו בסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965". סעיף 2 לחוק איסור לשון הרע קובע פרסום מהו, כדלקמן: "(א)      פרסום, לעניין לשון הרע – בין בעל-פה […]

דילוג לתוכן