הרשות להגנת הפרטיות דואגת לפרטיות התלמידים. ההחלטה על חזרה ההדרגתית של מוסדות החינוך לשגרת לימודים, אשר במסגרתה הוסמכו המוסדות לדרוש מההורים להציג מידע בריאותי אודות ילדיהם כתנאי לכניסה לשטח המוסדות, הביאה את הרשות להצביע על כך שהחלטה זו טומנת בחובה אפשרות לפגיעה בפרטיות. במסמך שהוציאה הרשות בעניין (07.05.2020), מדגישה הרשות כי על מוסדות החינוך להימנע מאיסוף מידע שאינו נדרש לאותה מטרה, שמירה על בריאות התלמידים מפני נגיף הקורונה, להקפיד על אופן איסוף המידע וכן להימנע בשימוש במידע למטרות נוספות אחרות. בנוסף, יש להימנע משימוש בטכנולוגיות האוספות מידע אישי מזוהה או ניתן לזיהוי.

בפתח המסמך מדגישה הרשות את עקרונות דיני הגנת הפרטיות, לרבות עקרון ההסכמה המבטא את שליטתו של הפרט ביחס למידע הנוגע אליו, עקרון צמידות ועל פיו שימוש במידע יעשה אך ורק בהתאם למטרה שלשמה הוא נאסף מלכתחילה. עם זאת, הפגיעה בפרטיות מוצדקת כאשר ישנו אינטרס הגנה על בריאות הציבור, בעניינו במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה. פגיעה זו תהיה בהתאם לתכלית הוראות הדין ותעמוד בעקרון סבירות, תום לב ואף גם בדרישת המידתיות. בהמשך המסמך הרשות מדגישה כי העובדה שתלמיד נמצא במוסד חינוכי אינה שלעצמה מהווה הרשאה לצוות החינוכי לחדור לפרטיותו בניגוד להוראות הדין. הרשות מציינת את הדין הישראלי, המסודר תחת מקורות שונים, ביחס לזכות לפרטיות של ילדים ותלמידים, לרבות אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד וחוק זכויות התלמיד.

הרשות מציינת את הוראות הדין והנחיות משרד החינוך בנושא פעילות מוסדות החינוך בתקופת הקורונה. משרד החינוך הורה, בהמשך לצו בריאות העם, כי לא תותר כניסה של ילד למוסדות החינוך אם לא הוגשה לגביו באותו יום הצהרה חתומה על-ידי אחראי על הקטין. הצהרה זו  כוללת את הפרטים באישיים של התלמיד: שם, מס' ת.ז, גיל ועוד. במסגרת ההצהרה נדרשים הורים להצהיר חום ילדיהם אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס. כמו כן, על-פי האמור במסמך אורחות חיים, על הורים להצהיר גם כי לילדם אין תסמיני קורונה. לפי מתווה התנהלות תלמידים נקבע כי טפסי ההצהרה המלאים והחתומים ייאספו ויתויקו לצורך תיעוד על-ידי מנהל בית הספר. כמו כן,  מידי יום ינוהל רישום ומעקב אחר נוכחות התלמידים, שיתויק בבית הספר.

הרשות מבהירה כי ההבהרות האמורות מתייחסות גם לגורמים העובדים במסגרת מוסדות החינוך (כגון עובדי הוראה), ולגורמים שמוסדות אלו נמצאים בבעלותם) כגון רשויות מקומיות) והכל בהתאם להגדרת מוסדות החינוך שהוחלט על חזרתם לפעילות מתוקף הוראות צו בריאות העם. הרשות ממליצה:

  1. על מוסדות החינוך להימנע מלאסוף מידע נוסף הנוגע לבריאותו של תלמיד מעבר לקבוע בהוראות צו בריאות העם ובהנחיות משרד הבריאות. הרשות מציינת כי ההורים אינם נדרשים לעדכן את מידת החום המדויקת של ילדיהם אלא רק להצהיר שהחום מתחת ל-38 מעלות צלזיוס.
  2. בהתאם להנחיות משרד החינוך מילוי הצהרות בריאות על-ידי הורים יכול להיעשות באופן ידני (קרי במסגרת טפסי נייר) או באופן מקוון, וזאת רק באמצעות אחת מתוכנות הניהול של המוסד החינוכי אשר אושרו על-ידי משרד החינוך. על מוסדות חינוך (ועל גורמים רלוונטיים נוספים כגון רשויות מקומיות) להימנע משימוש במערכות טכנולוגיות שלא אושרו על-ידי משרד החינוך.
  3. על מוסדות החינוך להימנע מלהעביר את המידע הנאסף במסגרת טפסי הצהרות הבריאות ורישום נוכחות תלמידים אלא לגורמים הרשאים, על-פי דין, בקבלת המידע.
  4. על מוסדות החינוך להקפיד, במסגרת איסוף המידע על מצבם הבריאותי של תלמידים, על אבטחת מידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע.
  5. על מוסדות החינוך וכלל העובדים בהם (לרבות עובדי הוראה) להקפיד שלא לחשוף מידע על אודות מצבו הבריאותי של תלמיד בפני תלמידים אחרים או עובדים של המוסד אשר אינם אמורים להיחשף למידע.
  6. שימוש במערכות טכנולוגיות האוספות מידע אישי, כגון מערכות ביומטריות או מערכות לזיהוי פנים, עשוי לפגוע באופן קשה בפרטיות תלמידים. לאור האמור, ראוי כי מוסדות חינוך ימנעו משימוש במערכות שכאלו. ככל שמסודות החינוך יחליטו להשתמש באמצעים טכנולוגיים למדידת חום בזמן אמת, ראוי כי הליך הבדיקה ייערך באופן המכבד את פרטיותם של תלמידים.
  7. ככל שבמסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה החליטו מוסדות חינוך לאסוף מידע שלא לצורך ובניגוד להוראות הדין והנחיות משרד החינוך בהקשר זה, על מוסדות אלו למחוק לאלתר את המידע האמור. ביחס למידע שנאסף כדין, על מוסדות החינוך לבחון את הצורך בהמשך שמירתו של המידע, וזאת בהתאם לתקנות אבטחת מידע.

הרשות להגנת הפרטיות לאור משבר הקורונה מבינה כי מוסדות חינוך נדרשים לאסוף מידע על אודות תלמידים וזאת על מנת למנוע מצב בו תלמיד העשוי להיות בעל פוטנציאל להדבקת אחרים, נכנס בשערי המוסד החינוכי. עם זאת, חרף כך שקיימת הצדקה לבחינת אינדיקציות מסוימות הנוגעות למצבם הרפואי של תלמידים בעת הגעתם למוסדות החינוך, יש להקפיד כי פגיעה זו תהיה סבירה ומידתית, וכי היא תיעשה בהתאם להוראות הדין, הנחיות משרד החינוך ולעקרונות דיני הגנת הפרטיות.

קישור למסמך שפרסמה הרשות מצורף בלינק הבא :

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/schools_privacy_corona/he/PRIVACY_BACK_TO_SCHOOL.pdf

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.