האם איסוף טביעות האצבע למאגר הביומטרי ייפסק? נראה כי התשובה לכך שלילית, היות ומשרד הפנים פרסם לאחרונה (07.06.2023) טיוטת צו העוסק בעניין טביעות האצבע, שעשוי להאריך את אפשרות איסוף טביעות אצבע לשנה נוספת. זאת בניגוד להבטחת משרד הפנים, לאחר ובדיון הקודם בכנסת משרד הפנים עמד על כך שלא תהיה הערכה נוספת.

טיוטת הצו שפורסמה להערות הציבור עד ליום 13.06.2023 מהווה למעשה הארכה נוספת של חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז–2017 (להלן- הוראת השעה), אשר התקבל ביום 27.02.2017, ובמסגרתו תוקן החוק העיקרי ונקבע, בין היתר, כי המאגר הביומטרי יכלול תמונות תווי פנים של תושבים בלבד, וכי כהוראת שעה למשך חמש שנים, הוראות לגבי אפשרות לשמירת והכללת תמונות טביעות אצבע של תושבים שהסכימו לכך בכתב, במאגר. עוד נקבע בהוראת השעה, כי שר הפנים רשאי להאריך בצו, את תקופת הוראת השעה בתקופה נוספת שלא יעלו על חמש שנים כל אחת.

כאמור, תקופת חמש השנים הראשונה חלפה ביום 01.06.2023, ולאחר מכן נקבעה תקופת הארכה נוספת של שלושה עשר חודשים, קרי, עד ליום 30.06.2024. במסגרת הדיון בנושא הארכת תקופה זו, נדחתה בקשה להארכת מועד הארכת השעה לתקופה של שלוש שנים. זאת עקב דרישה של ועדת הכנסת לקצר את תוקף הארכת השעה, במטרה לקדם רכישת מערכת טכנולוגית שתאפשר את הביצוע הנדרש על בסיס תמונות פנים בלבד.

במסגרת חוות דעתו של ראש הרשות לניהול מהמאגר הביומטרי עלה, כי הרשות תידרש להארכת מועד הוראת השנה פעם נוספת, זאת כדי לסיים היערכות והתארגנות לרכישת אמצעים טכנולוגיים לקראת המעבר למערכת שתאפשר זיהוי על בסיס תמונות פנים, וללא צורך בשמירת טביעות אצבע במאגר הנ״ל.

לסיכום, במידה וטיוטת הצו תאושר על ידי הממשלה, תוקפה של הוראת השעה תוארך בתקופה נוספת של שנה עד ליום 30.06.2024. זאת במטרה לאפשר את ההיערכות הדרושה על מנת שאפשר יהיה לעבור למערכת הטכנולוגית שפורטה לעיל.

[משרד הפנים תזכיר של צו המתיר לו להמשיך לאסוף טביעות אצבע עד 30.6.2024]

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).