תזכיר לחוק הספורט שיצא לאחרונה קובע כי ספורטאי שגילו פחות משמונה עשרה שנים לא יחויב בתקופת הסגר כתנאי למעבר בין אגודות, גם אם המעבר נעשה שלא בהסכמת האגודה בה הוא רשום.

ככל והתזכיר יבשיל להצעת חוק שתתקבל בכנסת, המדובר בהקלה משמעותית ביותר עבור הספורטאים שגילם בין 17-18 שנים, שלפי ההסדר החוקי הקיים ערב התיקון, היו מחויבים בתקופת הסגר ככל שהיו מבקשים לעבור לאגודה אחרת שלא בהסכמת האגודה בה הם רשומים.

תזכיר החוק מבקש לקבוע גם כי אגודה תהיה מחויבת למסור לספורטאי שטרם מלאו לו 18 שנים ולאפוטרופוסים שלו מידע בכתב על זכויותיו לפי כל דין, לרבות מידע בעניין אפשרות המעבר לאגודה אחרת ותנאיו.

אגודה אשר תפר את הוראות החוק ולא תקיים את חובת מסירת המידע כפי שנקבע, לא תהיה רשאית לדרוש או לקבל גמול מעבר בעת מעבר הספורטאי לאגודה אחרת.

עוד מוצע לקבוע את סמכותו של השר לקבוע בתקנות הוראות ותנאים לעניין תשלום או גמול לאגודה שממנה מבקש הספורטאי לעזוב, בין היתר, על בסיס גיל הספורטאי; תקופת פעילותו של הספורטאי באגודה; והמשאבים שהושקעו באימונו ובקידומו של הספורטאי.

כמו כן, מוצע למנות וועדת בוררות מקצועית, בראשות שופט בדימוס, אשר תכריע במחלוקות כספיות בין אגודות או בין ספורטאי לאגודה.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.