תפקיד הממונה על הפרטיות במאגר הביומטרי יוצא סוף סוף לדרך. משרד המשפטים פרסם לאחרונה (21.8.2023) טיוטת תקנות העוסקות בעניין, תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (ממונה על הגנת הפרטיות במאגר הביומטרי), התשפ"ג – 2023. הטיוטה הועמדה להערות הציבור עד ה- 11.09.2023.

טיוטת התקנות נוגעת, כאמור, לעניין מינוי ממונה פרטיות במסגרת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, תש"ע-2009, בו הוסדר, בין היתר, הקמתו של מאגר מידע ביומטרי, אשר יכלול אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו לשם שילובם במסמכי זיהוי ונתוני זיהוי ביומטריים שהופקו מהם והשימושים המותרים בו.

במסגרת זו קובע החוק בסעיף 26 כי ימונה בידי שר הפנים ובהסכמת שר המשפטים ממונה על הגנת הפרטיות במאגר הביומטרי. זאת לטובת הגנה על פרטיותם של תושבים שאמצעי הזיהוי ונתוני הזיהוי הביומטריים שלהם כלולים במאגר, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולפי חוק זה.

סעיף 35(ה) לחוק מסמיך את שר הפנים לקבוע תקנות לעניין כשירותו ודרך פעולתו של הממונה על הגנת הפרטיות.

בהתאם לזאת, התקנות מבקשות להסדיר את התנאים והדרישות לכשירות כהונתו של הממונה על הגנת הפרטיות במאגר הביומטרי, לרבות תחומי אחריותו, אופן ביצוע תפקידו וכן את אופן ביצוע תסקיר השפעה על פרטיות במערכות הרשות.

בתוך כך, מוצע להסדיר כי באחריות הממונה על הגנת הפרטיות לקבוע הנחיות ונהלים פנימיים בכתב להגנה על פרטיות התושבים לעניין מכלול הפעולות המבוצעות במאגר הביומטרי על ידי הרשות לניהול מאגר ביומטרי לפי החוק, וידרשו אישור ראש הרשות.

ההנחיות ונוהלי הממונה יבחנו מעת לעת על ידו ויכללו, בין היתר, את העניינים הבאים:

  • מיפוי השימושים במידע שנאגר במאגר.
  • בדיקת נוהלי והנחיות הרשות למדיניותה והעמדתם בהוראות החוק והתקנות.
  • בירור הפרות של הוראות בתחום הגנת הפרטיות.
  • דיווח על ממצאי הפיקוח והבירור.
  • קיום בקרה על אופן תיקון ליקויים והגשת דין וחשבון שנתי לראש הרשות.

נוסף על כך, התקנות מסדירות את סמכויות הביקורת והפיקוח של הממונה על הגנת הפרטיות על המידע היוצא מן המאגר בהתאם להוראות החוק. זאת בדגש על סוג המידע אותו ניתן להעביר, היקפו, המטרות לשמן יועבר, תנאי העברה, בעלי התפקידים המוסמכים להעביר, קבלת מידע ומחיקת המידע בתום השימוש בו.

לבסוף, מוצע כי אחת לשנה יגבש הממונה תוכנית הדרכה לכלל העובדים ברשות העוסקים במידע של תושבים שנתונים שלהם כלולים במאגר ויהיה אחראי ליישומה.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).