הוועדה הציבורית לבחינת שאלות הנוגעות לפרסום פרטים מזהים בפסקי-דין ובהחלטות של בתי המשפט ולעיון בתיקי בתי המשפט, ברשות שופט בית המשפט העליון (בדימוס) יצחק אנגלרד, הגישה לאחרונה (09.05.2023) את המלצותיה לשר המשפטים. ממצאי הוועדה מכונסים בדו״ח המונה את המלצותיה ומסקנותיה של הוועדה, בכל הנוגע למדיניות המומלצת לחשיפת פרטים מזהים בפסקי דין ובהחלטות שיפוטיות.

דוח הוועדה הוגש לאחר עיכובים רבים, שנבעו כתוצאה מסיבות שונות, כמו למשל השינויים שנעשו ביכולות הטכנולוגיות במהלך תקופת עבודתה של הוועדה, מורכבות הנושא והצורך לקבל תמונה מקיפה ומגוונת לגביו, והעובדה שבמשך שלוש שנים נבצר מהוועדה להתכנס, בהיעדר תקציב למימון פעילותה בשל מערכות הבחירות התכופות והעדר תקציב מדינה.

ככלל, מרבית חברי הוועדה סברו שיש להמליץ על שינוי אופן פרסום פסקי הדין, כך שיושמטו פרטים מזהים בפרסום החלטות שיפוטיות. דעת הרוב התמקדה בקריטריונים הבאים: סוג ההליך; מיהות הצדדים; ודרך הפרסום, וסברה כי הסדרת אופן פרסום ההחלטות השיפוטיות, עשויה להוביל לחוסר איזון באופן המיטיב עם הזכות לפרטיות בצורה שאינה פרופורציונלית.

דעת הרוב סברה כי הגשמת עיקרון פומביות הדיון עשויה להתגשם גם בהיעדר פרסום פרטי הצדדים, בשונה מהמצב הקיים. ההמלצה היא שברירת המחדל תהיה שלא לפרסם את פרטי הצדדים, שכן לדעת רוב חברי הוועדה ניתן להגשים את המימד המרכזי בעיקרון פומביות הדיון באמצעות דיון בדלתיים סגורות ובפרסום פסקי דין, גם מבלי לפרסם את שמות הצדדים, ומבלי להידרש בצו איסור פרסום. זאת למעט מקרים בהם פרסום שמות הצדדים אכן יביא להעדפה בלתי מאוזנת לצד עיקרון פומביות הדיון, כמו למשל בתובענות ייצוגיות.

נושא ההסדרים החדשים הביא עימו מחלוקת בין חברי הוועדה, והציג דעות מכאן ומכאן.

דעת הרוב סברה שאין מקום לקביעת הוראות איסור פרסום למקרים נוספים, מאחר ופעולה זו תביא לחוסר איזון המעניק יתרון לא מידתי לטובת הזכות לפרטיות על פני עיקרון פומביות הדיון.

מנגד, על פי דעת המיעוט של עו״ד דן חי, מציג לשכת עורכי-הדין בוועה, היה מקום לשינוי חקיקה, שיוביל לתוצאה בה הזכות לפרטיות עדיפה באופן המחמיר את ברירת המחדל שסברו בדעת הרוב.

עמדתו של עו״ד דן חי מלמדת כיצד שלושת המישורים המרכזיים בחקיקה, קרי הוראות חוק פרטניות האוסרות על חשיפת שמות מתדיינים; סמכות בתי משפט לאסור פרסום מחמת פגיעה בפרטיות, מכוח סעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט; וקיום דיון בדלתיים סגורות, מכוח החוק או מכוח שיקול דעת בתי המשפט, נותנים עדיפות ברורה לעיקרון פומביות הדיון על פני הזכות לפרטיות.

דעת המיעוט של עו״ד דן חי מציגה כיצד ניסיונות האיזון של המחוקק לוקות בחסר, שכן יש להפוך את הקערה ולהעדיף את הזכות לפרטיות, זאת בין היתר נוכח הפערים העצומים שבין הוראות החוק לבין האצת הטכנולוגיה שמביאה לפוטנציאל הפגיעה בפרטיות. הצעתו של עו״ד דן חי מבקשת לערוך תיקון לסעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט, במטרה ליתן לזכות לפרטיות את זכות הבכורה, כפי שמתבקש כדי להגיע לאיזון הראוי בין הזכות לפרטיות לבין עיקרון פומביות הדיון.

סעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט מאפשר בנוסחו הנוכחי, ברוב המקרים, לבקש חסיון פסק-דין או החלטות בית משפט רק במקרה של "פגיעה חמורה" בזכות לפרטיות. במרכז הצעתו של עו"ד חי מוצע למחוק את המילה "חמורה" מהסעיף, כך שבגין כל פגיעה בפרטיות יתאפשר לבקש חסיון.

 

לזרקור המלא:

זרקור: דו"ח וועדת אנגלרד בשאלת פרסום פסקי-דין והחלטות במ"ש

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).