בתקופה האחרונה ישנה חזרה הדרגתית של המשק לתנאי שגרה, לרבות חידוש פעילות של מקומות עבודה ומקומות מסחר רבים, אשר דרך חידוש הפעילות משפיעה על הזכות לפרטיות. כך מקומות עבודה ומסחר נדרשים לבדוק את הנכנסים בשעריהם ולמנוע את כניסתם של אלו הנתפסים כבעלי פוטנציאל לסכן אחרים, וזאת במטרה למנוע את התפשטות הנגיף. הרשות להגנת הפרטיות מודה בכך במסמך מיוחד שהוציאה לאחרונה (08.05.2020) אגב המשבר. במסמך מחדדת הרשות את הכללים המרכזיים בנושא זה בהיבטי הגנת הפרטיות וממליצה לגורמים השונים, ובראשם מעסיקים, כיצד לפעול בעניין. הרשות מבקשת להדגיש כי בהתאם להוראות הדין המעודכנות, על מעסיקים לא חלה החובה לדרוש מעובדיהם, או מהנכנסים למקום העבודה כגון לקוחות, למלא טופס הצהרה בדבר מצבם הבריאותי עם כניסתם לשטח מקום העבודה ובית העסק, ובוודאי לא כזה המחייב ציון פרטים אישיים. לפיכך, עמדת הרשות היא כי הדרישה למלא טופס שכזה עשויה להיחשב כפגיעה בפרטיותם של לקוחות ועובדים. כמו כן, על מקומות עבודה ומסחר להימנע מאיסוף מידע ושימושו מעבר לנדרש בהוראות הדין אלא לצורך מניעת כניסה של פרטים העשויים להיחשב כבעלי פוטנציאל להדביק ולסכן אחרים.

בפתח המסמך מדגישה הרשות את עקרונות דיני הגנת הפרטיות, וביניהם עקרון ההסכמה לפיו הפרט אחראי לאיזה מידע הנוגע אליו נחשף ולמי, ועיקרון צמידות המטרה לפיו שימוש במידע יכול להיעשות אך ורק בהתאם למטרה שלשמה הוא נאסף מלכתחילה. לצד זאת, מדגישה הרשות, כי הגנה על בריאות הציבור במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה, יצדיק פגיעה מסוימת בזכות לפרטיות.

הרשות מציינת כי לפי תקנות שעת חירום על המעסיקים או מי מטעמם לשאול את פני הנכנסים שאלות לגבי מצבם הבריאותי: האם ישנו חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, האם משתעלים והאם היו במגע עם חולה מאומת בשבועיים האחרונים. מי שהשיב בשלילה לא תותר כניסה למקום העבודה. בנוסף, על מקומות עבודה ומסחר להסדיר, ככל האפשר, ביצוע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום. באשר לחובת התיעוד, על מקומות עבודה ומסחר לנהל רישום של הפרטים הבאים: מספר לקוחות וספקים השוהים במקום העבודה, מספר התשאולים ומדידות החום שבוצעו ומספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור. הרשות מבהירה כי על מקומות העבודה והמסחר לפעול בתקופה זו לפעול בהתאם לכללי "תו הסגול", אשר אלו משקפים את נוסח התקנות. במידה וקיימת סתירה בין הוראות התקנות לאלו המופיעים ב"תו הסגול", הנוסח המופיע בתקנות הוא המחייב.

לאור עקרונות דיני הגנת הפרטיות, תקנות שעת חירום וכללי "התו הסגול", הרשות להגנת הפרטיות ממליצה כדלקמן:

  1. על מקומות העבודה והמסחר להימנע, ככל הניתן, מתשאול נוסף בפני הנכנסים מעבר לקבוע בתקנות או לבקש מידע אישי אחר הנוגע אליהם, כגון שם ותעודת זהות, כאשר תשאול נוסף זה עלול להביא לחשיפה מיותרת.
  2. על מקומות עבודה והמסחר להימנע, ככל הניתן, מלאסוף ולשמור מידע אישי על אודות פרטים הנחשפים במסגרת הליך התשאול, העשויים להביא לזיהויים של פרטים אלו. איסוף זה טומן בחובו פגיעה בפרטיות וככל שמידע זה נאסף, יש להקפיד שלא להשתמש במידע לצרכים שונים, לבחון את הצורך בהמשך שמירתו ובמידה שאין צורך להביא למחיקתו תוך ימים ספורים.
  3. לפי תקנות שעת חירום אין למעסיקים חובה לדרוש מעובדיהם או מפרטים אחרים טופס הצהרה בדבר מצבם הבריאותי במועד כניסתם לבית העסק, ואף לא לאסוף ולשמור טפסים אלו. דרישה כזו עשויה להיחשב כפגיעה בפרטיות. לפיכך, על מעסיקים להימנע מלפעול כאמור, אלא באמצעות קבלת הסכמה, כנדרש בחוק הגנת הפרטיות.
  4. על מקומות עבודה והמסחר הנדרשים להשתמש באמצעים למדידת חום להימנע מלעשות שימוש במידע הנקלט והמועבד במסגרת הבדיקה הטכנולוגית לכל מטרה אחרת.
  5. יש להימנע מלשמור את המידע הנקלט במסגרת שימוש באמצעים טכנולוגיים למדידת חום, במיוחד כאשר מדובר במידע הניתן לשייך לפרט ספציפי ולהביא לזיהויו. מומלץ כי אמצעים אלו, כדוגמת מצלמות תרמיות, יפעלו רק "בזמן אמת", קרי ללא שמירה ותיעוד אוטומטיים. אם יתקיימו נסיבות שבדין המתירות שמירת מידע במסגרת שימוש בטכנולוגיות אלו, יש לבחון את הצורך בהמשך שמירתו של המידע בהתאם למטרה שלשמה הוא נאסף, ובמידה וצורך זה לא מתקיים, רצוי להביא למחיקתו תוך ימים ספורים .יש להקפיד שלא להשתמש במידע הנאסף לכל מטרה שהיא ולא להעביר מידע זה לגורמים אחרים אלא כנדרש על-פי הוראות הדין.

עמדת הרשות באשר להסכמה לאיסוף מידע ולשימוש בו, לאור פערי הכוחות בין מקומות העבודה ומסחר לאלו המבקשים להיכנס בשעריהם, היא שככלל על מקומות עבודה ומסחר להימנע מלבקש הסכמה לאיסוף ושימוש במידע במסגרת בדיקת הנכנסים בשעריהם מעבר לקבוע בתקנות ולמפורט במסמך של הרשות.

הרשות להגנת הפרטיות מבינה כי החזרה ההדרגתית של המשק לפעילות מלאה מחייבת קביעת כללי זהירות בכניסת פרטים למקומות עבודה ומסחר,  אשר יישומים עלול להביא לפגיעה בפרטיות. עם זאת, יש להקפיד כי פגיעה זו תהיה סבירה ומידתית וכי היא תעשה בהתאם לתקנות שעת חירום ולעקרונות דיני הגנת הפרטיות. בנוסף,  יש להימנע משימוש במידע לכל מטרה אחרת פרט למניעת כניסה של פרטים עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה וכן להימנע מאיסופו ושמירתו. ככל שמידע שכזה נאסף, יש להביא למחיקתו תוך ימים ספורים.

קישור למסמך שפרסמה הרשות מצורף בלינק הבא :

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/trade_work_privacy_corona/he/PRIVACY_WORK_TRADE_UPDATE_CORONA.pdf

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.