הרשות להגנת הפרטיות עושה סדר גם האוויר. במסמך מיוחד שהוציאה הרשות לאחרונה (29.3.2020) היא מעדכנת את ההוראות בקשר לשימוש ברחפנים בתקופה המיוחדת של מגפת הקורונה, הוראות שניתנו על-ידה בהנחיה סדורה בעבר.

הרשות מנמקת את הצורך במסמך הנוסף המציאות המיוחדת של התקופה הנוכחית, תקופת המאבק במגפת הקורונה. תקופה בה רחפנים זמינים לכל דורש, אשר יכולים לתעד את מכלול ההתנהלות האנושית ללא מגבלה של זמן, מקום, נגישות או רגולציה – דבר שעושי להובילה לפגיעה קשה בזכות לאנונימיות במרחב הפיזי והווירטואלי בהעדר הסדרה הולמת.  בנוסף מציינת הרשות את קפיצת המדרגה בהשפעת טכנולוגיות המעקב על זכויות הציבור ורווחתו, אשר יוצרת סיכון חדש, חמור פי כמה מונים, לפרטיות נושאי המידע.

בפתח המסמך מצינת הרשות כי הרחפנים הפכו למוצר מדף טריוויאלי, הזמין לשימוש שגרתי וניתן לשליטה באמצעות אפליקציות סמארטפון גם בידי אנשים פרטיים. מעצם טיבו של הרחפן, מוטמעת בו מערכת שליטה מרחוק המאפשרת קליטה ושידור של אותות דיגיטאליים, וניתן להתקין חיישנים נוספים כמו GPS או חיישנים קוליים. רחפן לא כפוף למגבלות פיזיות וגיאוגרפיות ומסוגל לנטר שטחים גדולים ולצלם מתחמים אינטימיים. תכונות אלה הופכות את הרחפן לסוג חדש לגמרי של אמצעי מעקב יעיל וחודרני במיוחד, המסוגל לאסוף מידע רגיש לאורך זמן. מעבר לכך, הציבור אינו יכול לדעת היכן ומתי הוא מתועד בשל גודלו הזעיר של הרחפן והרום בו הוא טס. השימוש הגובר ברחפנים מציף אתגרים וסיכונים נוספים במיוחד בתחום הבטיחות והביטחון. ולעיתים מסייעת רגולציית התעופה המבוססת על שיקולי בטיחות, לצמצם בעקיפין גם את סיכוני הפרטיות המלווים הפעלה של רחפן.

תחולתן הישירה והמרכזית של ההמלצות היא על הפעלה של רחפן היוצרת “מאגר מידע” כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות. לנוכח חומרת הסיכון לפרטיות והתפוצה הרחבה של שימוש פרטי ברחפנים, יתכן שפרשנות תכליתית, מעודכנת  ומרחיבה של הוראות החוק תוביל בעתיד הלא רחוק למסקנה לפיה פטור “השימוש הביתי” לא יחול על יחיד המשתמש ברחפן לאיסוף כמויות גדולות של מידע רגיש, כל שכן כאשר מידע זה שמור ברשת. הרשות מדגישה כי אפילו עוד בטרם החלת פרשנות מרחיבה של תחולת החוק על שימוש פרטי ברחפן, יכולות המלצות אלה לשמש את המפעיל הפרטי לפחות כעקרונות פעולה ראויים לשימוש ברחפן באופן חוקי.

ההמלצות:

הרשות מדגישה כי רצוי לקבל את ההחלטה בדבר שימוש ברחפנים באופן מושכל ומודע לאחר בחינה מדוקדקת של צרכים וחלופות, תוך יישום של תנאי פסקת ההגבלה החוקתית באורח התואם והולם למאפייניו הייחודיים של הרחפן. עקרון החוקתיות ובמיוחד דרישת המידתיות האוסרת על פגיעה בפרטיות המצולמים במידה העולה על הנדרש, חלה במישרין על גופים ציבוריים; אך גם על גורמים פרטיים.

רחפן יש להפעיל באופן מידתי, שיצמצם למינימום ההכרחי את היקף המידע האישי הנאסף, או את המשך העיבוד שלו אם נאסף, בדגש על מידע רגיש בעל פוטנציאל גבוה להשפיע על פרטיות המצולמים. לדוגמה יש להימנע מהקלטה ושמירה של מידע אם איננה חיונית, יש להימנע מאיסוף מידע עודף שאיננו נדרש למטרת ההפעלה ועוד. לכן, ראוי שארגון המפעיל רחפנים יקבע נהלים ברורים להפעלת רחפנים ויקיים לעובדיו הדרכות על היבטי הפרטיות המיוחדים להם.

הרשות סבורה שעיצוב טכנולוגי לפרטיות הוא אמצעי חשוב ויעיל להבטיח שהשימוש ברחפן יעשה באופן חוקי. משכך, רצוי כי גורם המבקש להפעיל רחפן יבחן האם הטכנולוגיות המותקנות על הכלי אותו הוא רוכש או מייצר, מתוכננות ומעוצבות כבר מלכתחילה לצמצום הפגיעה בפרטיות. דוגמאות אפשריות למאפיינים של חומרה או תוכנה העשויים לצמצם את סיכוני הפרטיות הנובעים מאיסוף מידע באמצעות רחפן: קביעת גובה טיסה מינימאלי שרק מעליו תופעל המצלמה המותקנת ברחפן, טשטוש אוטומטי של כל אובייקט מצולם שזוהה כאדם, כלוחית רישוי של רכב, מספר טלפון ועוד.

הרשות מדגישה את חובת הידוע והשקיפות, וממליצה על דרכי יידוע כמו פרסום באינטרנט של האזורים הגיאוגרפיים המכוסים במצלמות הרחפן – כדי להנגיש את המידע לציבור ולהקל את השימוש בו. בנוסף, ניתן לשדר מן הרחפן אותות שיקלטו באפליקציות כאמור, כך שיתריעו בפני המשתמש כאשר רחפן מצלם באזור בפועל ועוד.

באשר לאבטחת מידע, החובה חלה על כל מחזור החיים של האיסוף והעיבוד של מידע אישי באמצעות רחפן. בעת יישומה יש להתייחס לרחפן כהתקן נייד כמשמעותו בסעיף 12 לתקנות הגנת הפרטיות, ובהתאם יש לצמצם את משך הזמן בו מידע אישי נשמר על הרחפן עצמו, ולשמור עליו פיזית כל עוד המידע מאוחסן בן. בנוסף, רצוי לאפשר אופציה של מחיקה מרחוק במקרים בהם רחפן אובד או שניתק איתו הקשר.

לסיכום, בשל התפתחות דרמטית בסוג הסיכונים לפרטיות ובחומרתם, מבהירות ההמלצות את עמדת הרשות בדבר האופן בו יש להתאים את יישום דיני הגנת המידע המסורתיים לעידן של ניטור מקיף וחודרני מן האוויר, ויש לקרוא אותן כהצעה לדרך מומלצת ליישום ההנחיה הכללית על רחפנים. כמו ההנחיה הכללית, גם מסמך זה משקף תפיסת רגולציה מאוזנת ומפוכחת של הרשות להגנת הפרטיות, המכירה ביתרונות הקדמה הטכנולוגית עד לגבול בו פגיעתם בזכות לפרטיות שומטת את הקרקע מתחת לערכי היסוד עליהם מגנה הרשות.

קישור למסמך ההמלצות שפרסמה הרשות מצורף הלינק הבא :

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/drone_recommendations/he/PPA_DRONE_RECOMMENDATIONS.pdf

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.