17 ביוני 2024 0:27

העברת מידע בין גופים ציבוריים – טיוטת הצעה לתיקון התקנות

אגף משפט ציבורי-חקיקה במשרד המשפטים פרסם לאחרונה (27.9.2017) טיוטת תיקון חדשה לתקנות הגנת הפרטיות הקיימות – תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזרת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים) (תיקון), התשע"ז-2017, המגדירה את נושא מסירתו של מידע וידיעות על ענייניו הפרטיים של אדם מגוף ציבורי והעברת בידע בין גופים ציבוריים.

חוק הגנת הפרטיות והתקנות אשר הותקנו לפיו הן אלו המסדירות כיום את נושא מסירת המידע מגוף ציבורי, וקובעות תנאים מהותיים למסירת מידע אישי בין גופים ציבוריים. בין היתר, הגברת הפיקוח של רשויות המדינה על הגישה למאגרי המידע ועל היקף המידע המועבר בין גופים ציבוריים, וחובת הקמתה של ועדה להעברת מידע בכל גוף ציבורי.

תפקידיה של הועדה בהתאם לתקנות כיום כוללים בחינת בקשות להעברת מידע אישי מאת הגוף הציבורי, בחינת בקשות מטעם אותו גוף להעברת מידע לידיו מאת גוף ציבורי אחר, וכן תפקיד נוסף הנוגע לאבטחת המידע שבידי הגוף הציבורי – קביעת הוראות לעניין היקף הגישה למאגרי המידע שבידיו ודרכי בקרה על גישה זו.

טיוטת התיקון החדשה אם כך, מגיעה על מנת להבהיר את התקנות הקיימות, אשר במתכונתן הנוכחי אינן כוללות הוראות מפורשות לאופן בחינת הבקשות להעברת מידע בידי הועדות.

טיוטת התיקון החדשה מציעה לעגן בתקנות לוח זמנים ברור לעבודת הועדות, על מנת לייעל את תהליך הפיקוח על העברת המידע בידי הוועדות ואת העברתו במקרים המתאימים.

כמו כן, טיוטת התיקון החדשה כוללת אף אמות מידה מרכזיות שינחו את הפעלת שיקול דעתן של הועדות בעת בחינת הבקשות להעברת מידע, לרבות עיגון מפורש למבחני המידתיות שנזכרו לעיל. זאת, על מנת להבהיר את הדין ולעגן בתקנות תהליך סדור ובהיר של ויסות העברת המידע בין הגופים הציבוריים, באופן שיבטיח ככל הניתן מניעת העברות מידע הפוגעות בפרטיות במידה העולה על הנדרש, אולם יאפשר העברת מידע ופעילות יעילה של הגופים הציבוריים במקרים המתאימים העומדים בתנאי החוק.

לבסוף, לאור פרסום תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017 וכניסתן העתידית לתוקף בתוך מספר חודשים, כוללת טיוטת התיקון החדשה אף שינויים והתאמות להוראות תקנות אלה. זאת, על מנת למנוע אי-בהירות ולמקד ככל הניתן את הוראותיהן של תקנות אלה בהיבטים הנוגעים להעברת מידע בין גופים ציבוריים, תוך ריכוז הוראות שעניינן אבטחת מידע במסגרת תקנות אבטחת מידע.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

מסתמנת החלת חובה בחוק למינוי ממונה פרטיות בארגון

חובה למנוי ממונה הגנה על הפרטיות תחול גם בישראל. כך עולה מדיון שקיימה לאחרונה (05.06.2024) ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, במסגרת הדיונים על תיקון ...

הכנסת – מושב הקיץ 2024: תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות על הפרק

אם לא יחולו הפתעות כמו הכרזה על בחירות ופיזור הכנסת או אירוע דומה אחר, תיקון מספר 14 לחוק הגנת הפרטיות צפוי לעבור במהלך מושב הקיץ ...

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...
דילוג לתוכן