פוטנציאל התרומה של צו איכון למיקום המעסיק לשם הכרעה במחלוקת שבין הצדדים, אינו מספיק להוצאת הצו, בשל הפגיעה בפרטיות הכרוכה במתן הצו. כך עולה מהחלטת ביה"ד הארצי לעבודה (15.08.2023), אשר קיבל בקשת ערעור על החלטת ביה"ד האזורי לעבודה.

עובדות המקרה: בקשת רשות ערעור על החלטת ביה"ד האזורי לעבודה בחיפה [סע"ש 40713-12-22], בגדרה ניתן צו להמציא למשיב דו"ח איכון של הטלפון הנייד של המבקש עבור תקופה של כחצי שנה. המשיב הוא תובע הטוען לקיומם של יחסי עבודה ארוכים עם המבקש (המעסיק), המכחיש את יחסי העבודה הנטענים והיקפם. המשיב ביקש צו איכון בנוגע למיקום המבקש, בטענה כי זה יסייע בהכרעה במחלוקת הנוגעת להיקף היחסים עם המבקש. המבקש התנגד בטענה לפגיעה בפרטיותו ובפרטיות צדדים שלישיים. ביה"ד האזורי נעתר לבקשה ומכאן בקשת רשות הערעור.

פסק הדין: יש לדון בבקשת הערעור כאילו ניתנה הרשות להגיש ערעור. דין הערעור להתקבל. אין חולק כי תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991, נועדה להבטיח "משחק בקלפים פתוחים" וזאת כאמצעי להגברת יעילות הדיון וקידום חקר האמת בגדרו. יחד עם זאת, גם גילוי נרחב אינו בלתי מוגבל והוא מותנה בהיות המידע רלבנטי, כשלמבחן הרלבנטיות היבט צר ורחב וכן במידתיות הגילוי בראי האינטרסים הנוגדים. משכך, את התנאים שהוגדרו בפסיקה למתן צו גילוי מסמכים יש ליישם בשים לב לפגיעה בפרטיות הקיימת בצו מעין זה.

אמנם ייתכנו מקרים בהם תהא רלבנטיות לנתוני המיקום של המעסיק, והוא אינו חסין באופן מוחלט מצו גילוי נתוני מיקומו, אך צו כאמור אינו שכיח, בפרט כאשר העבודה מתבצעת בחצרי המעסיק. בעניין זה על מבקש הגילוי לשכנע כי נתוני המיקום של המעסיק עשויים לתרום להכרעה ברורה, דהיינו הם בעלי משקל ראייתי פוטנציאלי רב בסוגיה עובדתית קונקרטית השנויה במחלוקת, ונמצאת בליבת הסכסוך הנדון.

במקרה הנ"ל ביה"ד לא השתכנע כי לנתוני המיקום של המבקש יש ערך פוטנציאלי המצדיק מתן הצו, בשים לב ליריעת המחלוקת הקונקרטית. הצדדים מסכימים כי היה קשר מקצועי בין המשיב למבקש שהצריך את נוכחות שניהם במקום אחד. המחלוקת נסובה על טיבו של הקשר המקצועי (יחסי עבודה או יחסים מסחריים) והיקפו. עוד מסכימים הצדדים כי במתחם בו פעל המבקש פעלו מספר קבלני מצבות. המחלוקת על היקף הקשר המקצועי נגזרת ממחלוקת נוספת, והיא אם המשיב נתן את שירותיו בתקופה הרלבנטית גם לקבלני מצבות נוספים שעבדו במתחם. נתונים אודות היקף נוכחות המבקש במקום ניהול עסקו אינם מסייעים להכרעה במחלוקת אם המשיב נתן את שרותיו למבקש (כטענת התובע) או לקבלני מצבות אחרים (כטענת המבקש). לכן, הם גם אינם מסייעים להכרעה במחלוקת בדבר עצם קיומם של יחסי עבודה עם המשיב או היקפם.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).