לחברי המועצה העירונית זכות עיון בפנקסי העירייה ומסמכיה מכוח פקודת העיריות, כאשר מדובר במסמכים המשמשים נושא לדיון במועצה או בוועדה מוועדותיה, שמבקש העיון חבר בה. כך עולה מפסיקת בית משפט לעניינים מנהליים בבאר-שבע שפורסמה החודש (01.10.20). במסגרתה מבוקש לחייב את המשיבים, וביניהם עיריית אשקלון, החברה הכלכלית לאשקלון והממונה על מחוז משרד הפנים לאפשר לעותר, חבר מועצת העיר אשקלון, לעיין במסמכים שונים שברשותם ולצלמם. העתירה התקבלה באופן חלקי ונפסק כי זכות העיון גוברת אף על הפגיעה בפרטיות, כאשר מדובר בנושא העומד לדיון במועצת העיר. לגבי המסמכים האחרים שנדרשו, וביניהם צילום חשבוניות וחוזי עבודה ספציפיים, אין להמציאם בעקבות בקשה גורפת של העותר.

ביום 20.02.20 הגיש העותר את העתירה לבית המשפט לעניינים מנהלים בבאר-שבע בבקשה לקבל מסמכים הנוגעים בעיקרם לתשלומים ששילמו העירייה או החברה הכלכלית לאשקלון, וכן מסמכים הנוגעים למינוי היועצת המשפטית לעירייה לשעבר. לטענת העותר, כחבר מועצה עומדת לו הזכות לעיין במסמכי ההתקשרות של העירייה ושל החברה הכלכלית עם ספקיה השונים, כפי שקבעה הממונה מכוח סמכותה בחוק, ואין לסייג זכות זו בטענה לפגיעה בפרטיות. ואילו, לטענת המשיבים המסמכים המבוקשים חסויים מכוח הדין, פגיעה בפרטיות.

קביעותיו העיקריות של השופט גד גדעון הן:

  1. יש לראות במסירת הפרטים אודות תשלומים ששולמו לספק חיצוני, כמסירה למטרה שלשמה נמסרה מכוח סעיף 2(9) לחוק הגנת הפרטיות. אין במסמכים המבוקשים בכדי לפגוע בפרטיות ובחיסיון כלכלי של המתקשרים. יש במידע כדי ללמוד על הכנסותיהם של הקבלנים בתמורה לשירות שסיפקו לעירייה, וסביר כי מי שמתקשר עם גוף ציבורי יודע וצופה כי המידע על התקשרויותיו ועל התשלומים שקיבל יפורסם ברבים. כמו כן, העירייה לא הפנתה להוראות סודיות בהסכמים עם נותני השירות.
  2. יש להתיר את העיון בכל התשלומים ששולמו על-ידי העירייה לכלל ספקיה ונותני השירות עבור אירועי קיץ משנת 2017.
  3. בקשתה הגורפת של העותרת בהמצאת פירוט כל התשלומים ששילמה החברה הכלכלית לעורכי דין חיצוניים וצילום חשבוניות וחוזה עבודה ספציפיים, אינה מתייתרת. החובה לאפשר עיון במסמכים אינה כוללת חובה לספק צילומי מסמכים.
  4. בקשת העיון במסמכים הנוגעים למינויה של היועצת המשפטית לשעבר של העירייה מתקבלת, לרבות קורות חייה תוך מחיקת פרטיים אישיים, תנאי מכרז כפי שפורסמו, פרוטוקול ועדת המכרזים ומועצת העירייה, ואלו הועברו לבחינת משרד הפנים ואושרו.

אם כך, זכות העיון של העותר בפנקסי העירייה ומסמכיה התקבלה באופן כמעט מלא. בכך, ניכר לראות כי ההקפדה על הזכות לפרטיות נסוגה מפני אינטרסים ציבוריים מנהליים.

[עתמ (ב”ש) 53144-02-20 רחמים סופר נ’ עיריית אשקלון]

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.