לפניכם תוכן העניינים של הספר "הגנת הפרטיות בישראל" פרי עטו של עו"ד דן חי. לחיצה על שם הפרק תציג מתחתיו את תת-הפרקים והנושאים בהם הוא עוסק. לרכישת הספר ניתן ליצור עמנו קשר »

שער ראשון: מבואות

  פרק 3 – ההצהרה על הזכות לפרטיות בחוק היסוד
 • 3.1הבשלת ההצהרה על הזכות לפרטיות בחוק יסוד
 • 3.2סעיף הפרטיות בחוק היסוד
 • 3.3המעמד של הזכות לאחר קבלת החוק
  1. 3.3.1מיקומה של הזכות בין זכויות שוות
  2. 3.3.2מול חוקים שקדמו לחקיקה
  3. 3.3.3מול חקיקה שלאחר חקיקת חוק היסוד
  4. 3.3.4מול חוק הגנת הפרטיות
  5. 3.3.5מול חוק האזנת סתר
  פרק 5 – יישום חוק הגנת הפרטיות
 • 5.1דרך הפרשנות לחוק
 • 5.2חוק איסור לשון הרע ככלי עזר פרשני
 • 5.3ה"אמת" בפרסום ככלי לסיווג הפגיעה
 • 5.4המועצה הישראלית להגנת הפרטיות

שער שני: יסודות האחריות

  פרק 7 – ה"אדם" בחוק
 • 7.1הנפגע
  1. 7.1.1שאלת "פרטיותו" של תאגיד
  2. 7.1.2הפרטיות כאשר הנהנה אינו "כשר" משפטית
  3. 7.1.3פרטיותו של "פלוני"
  4. 7.1הפוגע
  פרק 8 – מרכיבי העילה
 • 8.1בסיס התגבשות העילה
 • 8.2דרכי הפגיעה
  1. 8.2.1רשימה סגורה של דרכי ההפרה
  2. 8.2.2קבוצות דרכי הפגיעה
 • 8.3העדר הסכמה
 • 8.4ממשיות הפגיעה
  פרק 10 - יסודות העברה הפלילית
 • 10.1הבסיס לאישום הפלילי
 • 10.2העברות על ההוראות היסודיות
 • 10.3עברות של אחריות קפידה
  1. 10.3.1רשימת העבירות
   1. 10.3.1.1הפעלת מאגר בניגוד לחוק
   2. 10.3.1.2איסוף מידע ללא מסירת פרטים נכונים
   3. 10.3.1.3אי קיום חובות העיון והתיקון
   4. 10.3.1.4אי מילוי חובות מחזיק במאגרים של בעלים שונים
   5. 10.3.1.5אי מינוי ממונה על אבטחה
   6. 10.3.1.6הפעלת מאגר לשרותי דיוור ישיר בניגוד להוראות החוק
   7. 10.3.1.7מסירת מידע במסגרת גוף ציבורי שלא במסגרת החוק
  2. 10.3.2קביעת האחריות כאחריות קפידה
  3. 10.3.3הגדרת אחריות קפידה בחוק העונשין
 • 10.4הפרת חובת הסודיות בקשר למידע
 • 10.5הפרת הוראות התקנות
  פרק 12 – תחולת החוק במקרים מיוחדים
 • 12.1מות הנפגע
 • 12.2דין המדינה
 • 12.3אחריות התקשורת
  1. 12.3.2.1מקומה של התקשורת במערך האחריות
  2. 12.3.2.2אחריות בשל פרסום בעתון
   1. 12.3.2.1הגדרת עתון
   2. 12.3.2.2ה’מביא’ והגורם לפרסום
   3. 12.3.2.3עורך העתון
   4. 12.3.2.4המחליט בפועל על הפרסום
   5. 12.3.2.5המוציא לאור
  3. 12.3.3סייג לאחריות עורך
  4. 12.3.4אחריות מדפיס ומפיץ

שער שלישי: דרכי ההפרה

  פרק 16 – חובת הסודיות
 • 16.1הגנת הכתב
 • 16.2חובת סודיות בדין
 • 16.3חובת סודיות חוזית
  1. 16.3.1חובת הסודיות ביחסים בין בנק ללקוחו
  2. 16.3.2חובת הסודיות ביחסי עובד-מעביד
   1. 16.3.2.1היקף סודיות תנאי העבודה
   2. 16.3.2.2מעמדו של אירגון העובדים
   3. 16.3.2.3הסודיות בקשר למועמד לעבודה
  3. 16.3.3חובת הסודיות בעניינים אחרים
 • 16.4השימוש בידיעה שלא למטרתה
  1. 16.4.1ה"שימוש" לעניין סעיף 2 (9)
  2. 16.4.2"ענייניו הפרטיים של אדם"
  3. 16.4.3"שלא למטרה שלשמה נמסרה"
  פרק 17 – ההפרה על-ידי פרסום
 • 17.1פרסום תצלום ברבים
 • 17.2שימוש לשם רווח
  1. 17.2.1קביעת ההגנה בחוק
  2. 17.2.2ההגנה בסעיף 2 (6) מול ’זכות הפרסום’
  3. 17.2.3סעיף 2 (6) כבסיס להענקת ההגנה
   1. 17.2.3.1השימוש בדמותו של אדם
   2. 17.2.3.2פרשנות המונח "ריווח"
   3. 17.2.3.3אישיות ציבורית מול אדם פרטי
 • 17.3צנעת חייו של אדם
  1. 17.3.1"צנעת חייו האישיים של אדם"
  2. 17.3.2"מצב בריאותו"
  3. 17.3.3ההתנהגות ברשות היחיד
 • 17.4פרסום ומסירה על-ידי אחר

שער רביעי: מאגרי המידע

  פרק 19 – רשם מאגרי המידע
 • 19.1מעמד הרשם
 • 19.2זהות הרשם
  1. 19.2.1תנאי הסף לתפקיד הרשם
  2. 19.2.2דרך מינוי הרשם
  3. 19.2.3הגדרת תפקיד הרשם
  4. 19.2.4הרשם – עובד מדינה
 • 19.3סמכויות הרשם
  פרק 20 – מאגר החייב ברישום
 • 20.1הגדרת מאגר מידע
  1. 20.1.1המאגר
  2. 20.1.2הגדרת ’מידע’
   1. 20.1.2.1אשיותו של אדם
   2. 20.1.2.2מעמדו האישי
   3. 20.1.2.3צנעת אשיותו
   4. 20.1.2.4מצבו הכלכלי של אדם
   5. 20.1.2.5מצבו הבריאותי של אדם
   6. 20.1.2.6הכשרתו המקצועית
   7. 20.1.2.7דעותיו ואמונותיו של אדם
  3. 20.1.3מאגר המידע
 • 20.2מאגר החייב ברישום
  1. 20.2.1מדד כמותי
  2. 20.2.2מידע רגיש
  3. 20.2.3מידע עקיף
  4. 20.2.4מאגר מידע המצוי בגוף ציבורי
  5. 20.2.5מאגר לשרותי דיוור ישיר
 • 20.3חריגים
  1. 20.3.1החריג המוציא מחובת הרישום
  2. 20.3.2החריג המכניס אל תוך חובת הרישום
  פרק 21 – רישום מאגר המידע
  1. 21.1דרך הגשת הבקשה לרישום
   1. 21.1.1המען לביצוע הרישום
   2. 21.1.2פרטי הבקשה לרישום
  2. 21.2הדיון בבקשה לרישום
   1. 21.2.1החלטת הרשם בבקשה לרישום
    1. 21.2.1.1ההחלטה בקשר לרישום המאגר
    2. 21.2.1.2רישום מטרת המאגר
    3. 21.2.1.3זכות הטיעון בקשר לרישום המאגר ומטרתו
   2. 21.2.2העדר תגובת הרשם לבקשה
  3. 21.3עירעור על החלטת הרשם בבקשה לרישום
   1. 21.3.1העירעור
   2. 21.3.2תקופת הביניים עד הדיון בעירעור
 • 21.4שינוי הרישום
 • 21.5הוצאת מאגר מהרישום
  1. 21.5.1מחיקת מאגר מהרישום
  2. 21.5.2ביטול או התליית תוקף
   1. 21.5.2.1ביטול או התליית תוקף מכח צו שיפוטי
   2. 21.5.2.2התליית רישום מכח החוק
 • 21.6אגרות
  פרק 22 – ניהול ואחזקת מאגר המידע
 • 22.1האפשרויות החוקיות לניהול ולאחזקת מאגר מידע
  1. 22.1.1מאגר רשום
  2. 22.1.2תקלה בטיפול בבקשה לרישום
  3. 22.1.3מאגר חייב ברישום על-פי החלטת רשם
 • 22.2השימוש במאגר למטרה
 • 22.3איסוף המידע
 • 22.4סודיות המידע
 • 22.5ניהול המאגר
  1. 22.5.1הגדרת מנהל המאגר ומינוי
  2. 22.5.2תפקידי מנהל מאגר המידע
 • 22.6אבטחת המידע
  1. 22.6.1מהי אבטחת מידע
   1. 22.6.1.1הגדרת שלמות מידע
   2. 22.6.1.2הגדרת אבטחת מידע
  2. 22.6.2האחראים על אבטחת המידע
 • 22.7מחזיק במאגרים של בעלים שונים
  1. 22.7.1אפשרות הגישה למאגרים
  2. 22.7.2חובת הדיווח לרשם
 • 22.8ממונה על האבטחה
  1. 22.8.1החובה למנות ממונה
  2. 22.8.2תפקידי הממונה
  3. 22.8.3זהות הממונה
 • 22.9הטיפול במידע מוגבל
  1. 22.9.1קביעת קובץ נהלים למאגר
  2. 22.9.2סימון אמצעים מכילי מידע ואחסנתם
  3. 22.9.3סימון תדפיסי מחשב
  4. 22.9.4תיעוד המאגר
  5. 22.9.5ביעור אמצעים
  6. 22.9.6רישום הרשאות גישה
  7. 22.9.7החובה לנהל יומן בקשר לארועים חריגים
 • 22.10 העברת מידע אל מחוץ לגבולות המדינה
  1. 22.10.1דרישות הסף ממדינת היעד
  2. 22.10.2העברת מידע ללא קשר בתנאי הסף
   1. 22.10.2.1הסכמה להעברה
   2. 22.10.2.2קיפוח נפש
   3. 22.10.2.3העברה לתאגיד עצמי
   4. 22.10.2.4העברה מכח הסכם
   5. 22.10.2.5העברת מידע שפורסם על-פי דין
   6. 22.10.2.6שלום ובטחון הציבור
   7. 22.10.2.7העברה מכח הדין
   8. 22.10.2.8העברה למדינה מותרת
  3. 22.10.3קבלת התחייבות הנמען להבטחת פרטיות
  4. 22.10.4סייג בקשר לחוק עזרה משפטית בין מדינות
  פרק 23 – הפיקוח
 • 23.1הרשם כמפקח
 • 23.2יחידת הפיקוח
  1. 23.2.1הקמת יחידת הפיקוח
  2. 23.2.2מינוי בעלי התפקיד ביחידה
 • 23.3סמכויות המפקח ביחידת הפיקוח
 • 23.4דו"ח הגנה על הפרטיות
  פרק 24 – העיון
 • 24.1הזכות לעיין
 • 24.2החובה לאפשר העיון
 • 24.3עיון במידע שאינו בהחזקת בעל המאגר
 • 24.4חריגים לזכות העיון
  1. 24.4.1מידע על מצב רפואי או נפשי
  2. 24.4.2מידע חסוי על-פי דין
 • 24.5מאגרים שאינם פתוחים לעיון
  1. 24.5.1בטחון המדינה, יחסי החוץ שלה ורשויות הבטחון
   1. 24.5.1.1בטחון המדינה ויחסי החוץ
   2. 24.5.1.2מאגר של רשות בטחון
   3. 24.5.1.3מאגר של שרות בתי הסוהר
  2. 24.5.2מאגרי מידע של רשויות האכיפה
   1. 24.5.2.1אכיפת חוקי מס
    1. 24.5.2.1.1רשויות המס
    2. 24.5.2.1.2איסור הלבנת הון
   2. 24.5.2.2רשויות אכיפה אחרות
  3. 24.6פרוצדורת העיון
   1. 24.6.1הבקשה לעיון
   2. 24.6.2מקום העיון במידע
   3. 24.6.3סדרי העיון
  4. 24.7דחית הבקשה לעיון
   1. 24.7.1האפשרות לדחות את הבקשה
   2. 24.7.2הודעת הסרוב
  פרק 25 – תיקון המידע
 • 25.1הזכות לתיקון המידע
  1. 25.1.1הזכות לתקן
  2. 25.1.2פרוצדורת התיקון
 • 25.2ביצוע התיקון
 • 25.3הסרוב לתקן
 • 25.4חובת מחזיק המאגר

שער חמישי

  פרק 28 – מאגר לשרותי דיוור ישיר
  1. 28.1הגדרות – דיוור ישיר ושרותי דיוור ישיר
   1. 28.1.1הגדרת ’דיוור ישיר’
   2. 28.1.2’שרותי דיוור ישיר’
  2. 28.2היקף תחולת הסימן
   1. 28.2.1תחולה גם על ידיעות
   2. 28.2.2אי תחולה על גוף ציבורי
   3. 28.2.3התחולה אל מול חוקים אחרים
  3. 28.3התנאים לאחזקת מאגר המשמש לשרותי דיוור ישיר
   1. 28.3.1חובת הרישום
   2. 28.3.2אחזקת פרטי מקור הנתונים
  פרק 29 – הפניה בדיוור ישיר
  1. 29.1דרך הפניה בדיוור ישיר
   1. 29.1.1ציון הפרטים הנדרשים באופן ברור ובולט
   2. 29.1.2ציון כי הפניה בדיוור ישיר ופרטי מאגר המידע
   3. 29.1.3הודעה על הזכות להמחק
   4. 29.1.4פרוט מאגר המידע הבסיסי והמקורות
  2. 29.2זכויות הנמען
   1. 29.2.1הזכות להמחק ממאגר המידע
   2. 29.3.1הזכות לדרוש סודיות המידע
   3. 29.4.1זכויות קרובי נפטר
  3. 29.3חובת בעל מאגר אל מול זכויות הנמען
  4. 29.4חובת בעל מאגר אל מול זכויות הנמען

שער שישי: המידע בגופים ציבוריים

  פרק 31 – תחולת ההיתר
  1. 31.1משמעות ההיתר
  2. 31.2המידע עליו חל ההיתר
   1. 31.2.1המידע אליו מכוון ההיתר
   2. 31.2.2תחולה גם על ידיעות
  3. 31.2זהות הגוף הציבורי
   1. 31.3.1גוף הממלא תפקידים ציבוריים על-פי הדין
   2. 31.3.2גוף שנקבע בצו שר המשפטים
  פרק 32 – התנאים למסירת המידע
  1. 32.1האיסור על מסירת המידע
   1. 32.1.1פרסום לרבים על-פי סמכות כדין
   2. 33.1.2הסכמה למסירת המידע
  2. 32.2ההיתר למסירת המידע
  3. 32.3חובות הגוף הציבורי בקשר למעבר המידע
   1. 32.3.1חובות הגוף המוסר
    1. 32.3.1.1החובה לציין עובדת מסירת המידע
    2. 32.3.1.2רישום המידע שנמסר
   2. 32.3.2חובות הגוף המקבל
    1. 32.3.2.1חובת הדיווח
    2. 32.3.2.2היקף השימוש במידע שהתקבל
    3. 32.3.2.3חובת השמירה על סודיות
  4. 32.4מידע עודף
  5. 32.5פרוצדורת ההעברה
   1. 32.5.1אבטחת המידע בעת ההעברה
   2. 32.5.2נוהל ביצוע מסירה דרך קבע
   3. 32.5.3הטפסים המלווים את הפרוצדורה

שער שביעי: ההגנות

  פרק 34 - פרסומים מותרים
  1. 34.1פרסומי רשויות
   1. 34.1.1הרשות המחוקקת
   2. 34.1.2הרשות המבצעת
    1. 34.1.2.1פרסום בישיבת ממשלה
    2. 34.1.2.2פרסום על-ידי הממשלה או מי מטעמה
   3. 34.1.3מבקר המדינה
   4. 34.1.4הרשות השופטת והליכים שיפוטיים אחרים
    1. 34.1.4.1פרסום בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית
    2. 34.1.4.2פרסום ועדת חקירה
   5. 34.1.5רשות מוסמכת ופרסום על-פי הדין
  2. 34.2פרסום חוזר
   1. 34.2.1"נכון והוגן"
    1. 34.2.1.1דיווח "נכון"
    2. 34.2.1.2הגינות הדיווח
   2. 34.2.2דין וחשבון על דיונים משפטיים
   3. 34.2.3פרסום חוזר של פרסומים מותרים
   4. 34.2.4דין וחשבון מישיבות מוסדות בינלאומיים
   5. 34.2.5פרסום מתוך מרשם על-פי דין
  פרק 36 – הגנת תום הלב – נסיבות ההפרה
  1. 36.1פגיעות מתוך חוסר ידיעה
  2. 36.2החובה לעשות את המעשה
  3. 36.3הגנה על ענין אישי כשר
  4. 36.4ביקורת או הבעת דעה
   1. 36.4.1האבחנה בין היסוד העובדתי להבעת הדעה
   2. 36.4.2הבעת דעה על אישיות ציבורית
   3. 36.4.3הבעת דעה על צד להליך
   4. 36.4.4הבעת דעה על-ידי ממונה
   5. 36.4.5ביקורת
  5. 36.5נסיבות מותרות
   1. 36.5.1פגיעה תוך כדי עיסוק כדין
   2. 36.5.2צילום ברשות הרבים
   3. 36.5.3הגשת תלונה
   4. 36.5.4דין וחשבון על אסיפה
   5. 36.5.5פרסום תגובה
   6. 36.5.6פרסום פנימי בתקשורת
  פרק 37 – ענין ציבורי
  1. 37.1הסעיף וחבלי לידתו
  2. 37.2הדרישות שמציב הסעיף
   1. 37.2.1הפרסום לא היה כוזב
   2. 37.2.1בפגיעה היה ענין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות הענין
    1. 37.2.2.1דמויות ציבוריות
    2. 37.2.2.2אורעות חריגים בהם מעורב אדם פרטי
 
 
 
חיפוש מתקדם »
 
 

אודות

דן חי ברשת

דרך אבא הלל סילבר 12
רמת-גן, 52506
טלפון 03-6005777
פקס. 03-6005888
office@hay-law.com
דן חי ושות


דן חי ברשת הינו אתר משפטי ייחודי מסוגו. האתר הינו אתר חדשותי לכל דבר בתחומו הכולל ידיעות חדשותיות, מאמרים, תכני מדיה, פסקי דין ותכנים נוספים בתחומי הגנת הפרטיות, לשון הרע, דיני ספורט ובשאר תחומי התמחות המשרד.

להמשך קריאה »
 

 
פיתוח ע"י ביטמן
דן חי ושות' - עורכי דין © כל הזכויות שמורות